Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου

Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου, στις 6 μ.μ.

53

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 12η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

  1. Περί έγκρισης ή μη τεχνικού προγράμματος για το έτος 2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)
  1. Περί ορισμού εκπροσώπου στην γνωμοδοτική επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας μας.(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ)
  1. Περί έγκρισης ή μη υλοτομικών εργασιών στο δημοτικό δάσος Θάσου, στις Τ.Κ. Παναγία Θάσου, Τ.Κ. Ποταμιάς Θάσου και Τ.Κ. Πρίνου Θάσου, βάσει της εγκριθείσας διαχειριστικής μελέτης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας)
  1. Περί τροποποίησης της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θάσου (ΔΕΥΑΘ). (Εισηγητής: Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ)
  1. Καθορισμός εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του

Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημαρωγός». (Εισηγητής: Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Δημαρωγός»)

  1. Περί έγκρισης ή μη παράτασης μίσθωσης παιδικού σταθμού Πρίνου. (Εισηγητής: Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Δημαρωγός»)