Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού

Λόγω εκτέλεσης εργασιών επέκτασης οπτικών ινών του δικτύου Ο.Τ.Ε

24

Η αστυνομική διεύθυνση Καβάλας αποφάσισε τον περιορισμό κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην ενταύθα οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, από τη συμβολή της με την οδό Εκάβης έως την οδό Βασιλείου, συνολικού μήκους εκατόν δεκατριών (113) μέτρων, εκτέλεσης εργασιών επέκτασης οπτικών ινών του δικτύου Ο.Τ.Ε., αύριο (08-11-2019), κατά τη διάρκεια της ημέρας και για δύο (2) συνολικά ημέρες.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομείναν οδόστρωμα, με την τοποθέτηση κατάλληλη σήμανσης και την παρουσία σημαιοφόρου.

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, ενώ η σήμανση να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄).

Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς του σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.