Δημοτική Θασιακή Κίνηση: Θέσεις για την αντιπλημμυρική προστασία του νησιού

Οι θέσεις της Δημοτικής Θασιακής Κίνησης για την αντιπλημμυρική προστασία της Θάσου, μετά και τις τελευταίες καταστροφές από την πρόσφατη κακοκαιρία

75

Μετά τα καταστροφικά πλημμυρικά γεγονότα των τελευταίων ημερών για το νησί μας, επισυνάπτουμε τις προγραμματικές θέσεις της παράταξής μας όσον αφορά τη διασφάλιση, αξιοποίηση και ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων και την αντιπλημμυρική θωράκιση του νησιού μας, με προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΘΑΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ θεωρεί αναγκαία και δεσμεύεται απέναντι στο θασιακό λαό ότι θα διεκδικήσει την υλοποίηση των ακόλουθων έργων, ενεργειών και δράσεων, στα οποία οφείλει να προχωρήσει άμεσα ο Δήμος Θάσου.

 1. Αντιπλημμυρικά έργα στους οικισμούς και στην ύπαιθρο, ξεκινώντας από τις περιοχές που παρουσιάζουν εντονότερα προβλήματα, όπως Παναγία, Ποταμιά, Ποτός, Πρίνος, Μαριές, Λιμενάρια, με τελική κάλυψη ολόκληρου του νησιού.
 2. Δράσεις για την αναβάθμιση / αποκατάσταση ορεινών λεκανών απορροής, συγκράτησης του εδάφους και την εξομάλυνση των πλημμυρικών επιπτώσεων στην κατάντη πεδινή λεκάνη, όπως η αποκατάσταση πληγέντων εκτάσεων μετά από πυρκαγιές ή από εκχερσώσεις λατομικών / εξορυκτικών δραστηριοτήτων κ.α., με έργα αναβαθμίδωσης (πεζούλες) και μικρά τεχνικά έργα διευθέτησης εγκάρσια ή/και παράλληλα των χειμάρρων και προστασίας της κοίτης των.
 3. Κατασκευή πολλών μικρών και τουλάχιστον τριών μεγάλων φραγμάτων για τον έλεγχο της ροής στα υδατορέματα και στους χειμάρρους και για τη δημιουργία/κατασκευή ταμιευτήρων νερού. Οι ταμιευτήρες νερού, που είναι υδατοδεξαμενές ή λιμνοδεξαμενές κατά περίπτωση, έχουν πολλαπλή χρησιμότητα και συγκεκριμένα α) άρδευσης, β) ύδρευσης, γ) εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα, δ) αναψυχής, ε) καταφυγίου πουλιών και ζώων, στ) αντιπυρικής προστασίας και ζ) αντιπλημμυρικής προστασίας.
 4. Διατήρηση των αιωνίων δασών πεύκου και ελιάς ως το ουσιαστικότερο μέτρο αντιπλημμυρικής προστασίας.
 5. Τακτικοί καθαρισμοί υδατορεμάτων.
 6. Πλήρης τοπογραφική αποτύπωση των πηγών και της γεωμετρίας των υδατορεμάτων. Οριοθέτηση των υδατορεμάτων και της λεκάνης απορροής αυτών, ως απαραίτητο δεδομένο του ορθού Χωροταξικού και Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υδραυλική λειτουργία τους, η αντιπλημμυρική προστασία των παρακείμενων περιοχών και η ορθή πολιτική διασφάλισης των υδατικών πόρων.
 7. Αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης σε κάθε χωριό, με νέες σωληνώσεις που θα εξασφαλίζουν την ποιότητα του νερού και την υγεία των κατοίκων και θα εξαλείψουν το ζήτημα των διαρροών και των συχνών διακοπών της ύδρευσης, ιδιαίτερα κατά τη θερινή και τουριστική περίοδο.
 8. Τακτική συντήρηση των έργων και των δικτύων από εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό του Δήμου.
 9. Δημοτική διαχείριση της ύδρευσης και της άρδευσης με βάση τη συνεχή ανάλυση/ καταγραφή της ποιότητας και ποσότητας των επιφανειακών και υπόγειων αποθεμάτων νερού, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των αναγκών, με αποφυγή της διείσδυσης θαλασσινού νερού λόγω υπεράντλησης, αποφυγή της μόλυνσης από την αλόγιστη χρήση αγροχημικών λιπασμάτων και λοιπών αιτιών και την εξασφάλιση της μελλοντικής επάρκειας.
 10. Έργα τεχνητού εμπλουτισμού για την ανύψωση του υδροφόρου ορίζοντα, εκεί όπου υπάρχει πρόβλημα και ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές για την αναχαίτηση της διείσδυσης της «αλμυρής σφήνας» στον παράκτιο υδροφόρο ορίζοντα που συνεπάγεται ενδεχόμενη καταστροφή των καλλιεργουμένων εκτάσεων.
 11. Εφαρμογή ορθής αρδευτικής πολιτικής. Εγκατάσταση συγχρόνου Δημοτικού Αρδευτικού Συστήματος ( Δ.Α.Σ. ), που θα καλύπτει τις ανάγκες κάθε Θάσιου καλλιεργητή και θα μειώσει σημαντικά το υπέρογκο κόστος άρδευσης που καλείται να πληρώσει τα τελευταία χρόνια.
 12. Πλήρης και άμεση αποκατάσταση του προφράγματος, του κύριου φράγματος, των τριών μικρών φραγμάτων, της λιμνοδεξαμενής και του αρδευτικού συστήματος που βρίσκονται στην περιοχή των Μαριών.
 13. Δημιουργία και υποστήριξη ομάδων κατοίκων εμπλοκής και αντιμετώπισης καταστάσεων πλημμύρας/πυρκαγιάς, σε κάθε χωριό, στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας και του εθελοντισμού.
 14. Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης, πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης.
 15. Λήψη μέτρων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών.
 16. Λήψη μέτρων περιβαλλοντικής, κοινωνικής, ατομικής αποκατάστασης μετά από συμβάν φυσικής καταστροφής. Δράσεις υποστήριξης της σωματικής και ψυχικής υγείας των δημοτών, περιλαμβανομένης της διαχείρισης άγχους. Οικονομική, νομική και επιστημονική βοήθεια για την άμεση εκτίμηση ζημιών και καταβολή αποζημιώσεων, προσωρινή ή μόνιμη μετεγκατάσταση.
 17. Συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ και παρακολούθηση των εθνικών και ευρωπαϊκών κατευθύνσεων και χρηματοδοτήσεων.
 18. Ορθή εφαρμογή του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης, κατά το τμήμα που αφορά τη Θάσο.
 19. Ορθή εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου (master plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της ελληνικής Πολιτείας, που θα υλοποιηθεί κατά προτεραιότητα στην πεδιάδα Ξάνθης-Κομοτηνής και στα νησιά Θάσο και Σαμοθράκη.